100 BGMI Name Ideas (October 2023)

Battlegrounds Mobile India (BGMI) is a battle royale game which provides players with action packed battles. Its features are one of the reasons for its popularity in the Indian region. 

Choosing a name for yourself in the game is important. A unique name makes you stand out from other players and helps people recognize you with ease. Although choosing a unique name is important, the name should also be easy to remember. Choose a name that reflects your personality or playstyle.

Here is a list of unique names for BGMI 

There are some great names available for players to use. Here are some unique names that you could consider:

 • k!||€r

 • StorM

 • Ultron

 • Assassin KILLER

 • Mast3r

 • Omega

 • T€RM¡N@T?R

 • Rebel

 • MØNSTER

 • M416 society

 • Dɘɱoŋɩc Vɩʛoʀ

 • Рэяғэст

 • DEaTh

 • Aɓŋoʀɱʌɭ? chøri

 • DEaTh Slayer

 • Assaulters

 • Headshot Killer

 • SOUL StorM

 • Ethan Hunt

 • Vɩxɘŋ Cʜõĸʀá

 • Cʀʌʑƴ Zucĸeʀʙeʀʛ

 • Tʜɘ Kʋɗıı

 • Cʜʋłɓʋłıı Dɘɱoŋ

 • Gɩɓɓɭɘt Doɱɩŋʌŋcɘ

 • Iиԁїди Pʀɘstɩʛɘ

 • Həʌɽtləss Iʀʀɘsɩstɩɓɭɘ

 • Mɘɗɩcʌɭ Eŋɘɱƴ

 • Kŋowŋ Rɘɓɘɭs

 • Mr.hulk

 • Mr.Khiladi

 • NooB

 • Groot

 • Head STRØKE

 • GHøsT Titan

 • VENOM Shooter

 • DÊÅTH ᴜɴɪᴄᴏʀɴ

 • ιи¢яє∂ιвℓє

 • Soul DYNØ

 • ATØM

 • Flop

 • Terrific Killing

 • Brash Slayers

 • Faulty Romeo

 • Overkill

 • Best Stabber

 • Happy Hooligans

 • Organic Gamer

 • Walking Devils

 • Odd Annihilator

 • Veteran Fact

 • Green Perpetrator

 • Keen Knight

 • Inimical Tornado

 • Tango Admirals

 • Cloudy Alone Back Thugs

 • Complex Team Deal

 • Killer Pegasus

 • Dead Spree

 • Optimal Six

 • PUBJESUS

 • Inimical Death

 • Walk Bravely

 • Tonight of Aces

 • Dark Thugs

 • Knuckle Arrow

 • Kill Bluster

 • Brute Punks

 • Hungry Boss

 • Accurate Duster

 • Local Thugs Ghost

 • Bloss

 • Scʌʀcɘ 랜

 • 『sʜʀᴋ』•ᴮᴬᴰʙᴏʏツ

 • ꧁▪ Bʋtcʜɘʀs

 • Hoɱɘɭƴ ࿐

 • |•νєиσм

 • ʀɩppɘʀ

 • joĸɘʀ

 • Psƴcʜɘɗɘɭɩc Sɭʌƴɘʀs

 • Fʌʋɭtƴ Gʀʋɱpƴ

 • Bʀoĸəŋ’Aŋʛəɭ

 • Bʀʌŋɗɘɗ

 • Cʜøʀıı

 • Cʜåɽɱıŋʛ Dɘvɩɭs

 • Fʌŋʌtɩcʌɭ Doɱɩŋʌtɩoŋ

 • Coɱpɭɘx Sʜʌʀpsʜootɘʀs

 • Aɓŋoʀɱʌɭ Pẘīŋcē

 • Cʜατρατıı 

 • Coɱpɭɘx Ḷıƒe

 • Marĸ Kŋɩʛʜts

 • Nɘw Sɘʀvɩcɘɱɘŋ

 • Mɩɭɩtʌʀɩstɩc Vɩʛoʀ

 • Рэяғэст Ғїԍђтєя

 • Mƴstɘʀɩoʋs

 • Spɩɗɘʀɱʌŋ

 • Kɩŋʛ Coɘʀcɩoŋ

 • Rɘʛʋɭʌʀ Sɭʌƴɘʀs

 • Fʌʋɭtƴ ĸɩŋʛs

 • sυραяι Pʌŋtʜɘʀ

 • Fʋʀƴ Oŋ Wʌʀʆʌʀɘ

 • Foʌɱƴ Gʜɘtto

 • Stʋpɘŋɗoʋs RคᎥនтαʀ

 • Nʌlʌyʌk Oŋ-Fıʀệ

 • Cʜʌtpʌtıı Κυδıı

 • Cʋp’Cʌĸə

 • Cooɭ Tƴʀʌŋŋƴ

 • RคᎥនтαʀ

 • ✿Gᴀᴍᴇʀ࿐

 • 『sʜʀᴋ』•ᴮᴬᴰʙᴏʏツ

 • Ɩɛɠɛŋɖ

 • ๖ۣۜǤнσsτ

 • Շѧмѯ_️θѵэя

 • 丂Åꃅꪑβꃅ℧

 • ℓσя∂ Gʌŋʛ

 • Tɘʌʀʆʋɭ Sʜʌʀpsʜootɘʀs

 • Pɭʌɩŋ Sɘʀvɩcɘs

 • Oʋtʀʌʛɘoʋs Nʋttƴ кιℓℓεя

 • Lɘʆt Lʌʋŋɗʌ

 • Sтүгїѕн Kɩɭɭɘʀ

 • Tʜʋʛ Oʆ Loosɘ

 • Aɭoŋɘ

 • ɭovɘʀТђє Dɘvɩɭs

 • Zɘʌɭoʋs Foʀcɘ

 • Gʀɩɘvɩŋʛ Dɘʌɗɭƴ

 • Oɓsɘʀvʌŋt Exɩɭɘ

 • Pʋʀʀɩŋʛ Kиїҩнт

 • Bʀʋtʌɭ Mʌʆɩʌ Ɱʌstɘʀ Sqʋʌɗ

 • Rʋɗɗƴ Extɘʀɱɩŋʌtoʀs

 • Gɭɩstɘŋɩŋʛ Lʌðkʌ

 • Sɭʌʋʛʜtɘʀ Kʌɱɘɘŋʌ

 • BʌɗTäɱêêʑ Aʀɱɘɗ vσℓ∂εмσят

 • Ǥнσsτ☆ℜideℝ

 • ʝѳkɛʀ

 • Fɪɴᴀʟ乂Sᴛʀɪᴋᴇ

 • Kɩɭɭsʜot

 • Aʛɘŋt47

 • stʀɩĸɘʀ

 • Dɘstʋctɩvɘvɩʀʋs

 • Cʜɩcĸɘŋɭovɘʀ

 • Sɱoĸɩŋ Dɩscɩpɭɩŋɘ

 • Dɩʑʑƴ Mʌcʜɩŋɘ

 • Lƴʀɩcʌɭ Dɩvɩɗɘ

 • Kʀʋstƴ ĸɩŋʛ

Always try and choose a name which suits your gameplay. An easy to remember name will help your fans and viewers easily identify and remember you. Avoid using complex fonts and names which can make it harder for people to remember you.